Policy

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน (Term & Condition) สำหรับเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่น E-read

1. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป
ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลง”) เป็นสัญญาระหว่าง บริษัทอีรีดพับลิเชอร์ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “ERead”) ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นในนามของ ERead กับ สมาชิกผู้ใช้งานและ/หรือนักเขียนของ ERead (ต่อไปนี้เรียกรวมว่า “ผู้ใช้บริการ ”)

ในฐานะผู้ใช้บริการเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ ERead โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดและครบถ้วน
ข้อตกลงนี้กำกับดูแลและกำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้งานบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ ERead ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายและดุลพินิจของ ERead

แต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น
การใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นภายใต้การควบคุมดูแลของ ERead หมายถึง ผู้ใช้บริการได้ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย และผู้ใช้บริการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว และยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ บนเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่น เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติและขั้นตอน หรือเงื่อนไขสำหรับการใช้งาน ทั้งนี้ ERead อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว รวมถึงกฎหมายที่ใช้บังคับ, ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย, และการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของ ERead เพื่อปรับปรุงความชัดเจนและให้สอดคล้องกัน โดยมิต้องให้คำบอกกล่าวหรือแจ้งเตือนผู้ใช้บริการเป็นการล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้และมีผลบังคับโดยทันที ซึ่งจะมีการประกาศในสถานที่ที่เหมาะสมภายในเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ ERead ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องตรวจสอบการแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎ ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อจำกัดต่าง ๆ ด้วยตนเอง การที่ผู้ใช้บริการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ ERead ต่อไป ถือว่าผู้ใช้บริการให้ความตกลงยินยอมโดยสมบูรณ์ที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมนั้น ERead ขอให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานทุกครั้ง หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับข้อตกลงหรือเงื่อนไขดังกล่าว โปรดอย่าเข้าสู่ หรือใช้งานบนเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ ERead
การที่ผู้ใช้บริการ เข้าถึง ดาวน์โหลด ใช้งานบนเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ ERead พูดคุย ติดต่อสื่อสารกับสมาชิกผู้ใช้งานท่านอื่น หรือนักเขียน สมัครสมาชิก กดเมนูคำสั่งใด ๆ หรือการกดเข้าสู่หน้าถัดไปบนเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ ERead ถือเป็นการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์และการแสดงเจตนาของผู้ใช้บริการ โดยการแสดงเจตนาดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดความผูกพันตามกฎหมายมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้

2. บทนิยามและความหมายของคำศัพท์
ช่องทางของ ERead หมายถึง การจัดจำหน่าย ให้เช่า หรือให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่น เว็บไซต์ หรือช่องทางต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือดูแลของ ERead
บริษัทผู้ให้บริการ หมายถึง บริษัทซึ่งเป็นเจ้าของ ควบคุม หรือดูแลระบบปฏิบัติการ อาทิเช่น Apple, Google, Microsoft ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น เพื่อการใช้งานบนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของบริษัทรายนั้นๆ อาทิเช่น Apple App Store, Google Android Market, Windows Store
ระบบปฏิบัติการ หมายถึง ระบบซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต (Tablet) แล็ปท็อป (Laptop) หรืออุปกรณ์อื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต อาทิ iOS, Android, Windows
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง หนังสือ เอกสาร ผลงาน ข้อมูล หรือสิ่งตีพิมพ์ประเภทใดๆที่จัดทำ จัดพิมพ์ หรือ ดัดแปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงผลออกมาได้ผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต หรือช่องทางการเผยแพร่สื่อสารอื่นๆ
สิ่งตีพิมพ์ หมายถึง หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือเสียงประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นของ ERead
แอพพลิเคชั่น หมายถึง โปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต (Tablet) แล็ปท็อป (Laptop) เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคตซึ่งสามารถเข้าถึงหรือใช้โปรแกรมดังกล่าวได้

3. นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
    3.1 การใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
ERead มีความตั้งใจที่จะคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ERead อาจใช้ข้อมูลความเป็นส่วนตัวทั้งหมดที่ให้ไว้โดยผู้ใช้บริการ หรือที่เก็บรวบรวมโดย ERead ในการเชื่อมต่อกับบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือโฆษณาเหตุการณ์หรือบริการอื่นๆ ที่อาจเป็นที่สนใจของผู้ใช้บริการได้ ข้อมูลความเป็นส่วนตัวทั้งหมดที่ให้ไว้โดยผู้ใช้บริการหรือที่เก็บรวบรวมของ ERead ในการเชื่อมต่อกับบริการจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ERead
    3.2 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
สำหรับข้อมูลซึ่งประชาชนทั่วไปอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ซึ่งผู้ใช้บริการส่งหรือให้แก่ ERead นั้น ผู้ใช้บริการจะต้องใช้ความระมัดระวังในการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีด้วยตนเอง เพื่อรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความสำคัญต่างๆ เช่น ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของโปรแกรมและ/หรือแอพพลิเคชั่นอื่นๆ เป็นต้น
ERead ไม่มีหน้าที่ในการเก็บรักษาและ/หรือดูแลข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการดังกล่าวที่ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่นๆ ซึ่งผู้ใช้บริการอาจใช้งาน และ E-Read ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการใช้งานผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่นๆ และ/หรือการเก็บรักษาข้อมูลโดยปราศจากความระมัดระวังของผู้ใช้บริการข้างต้น

4. ทรัพย์สินทางปัญญา
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม บัญชีสมาชิก ข้อมูล เนื้อหาและบริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น E-Read ทั้งหมด ถือเป็นสมบัติของ E-Read แต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้งานเพียงได้รับสิทธิแบบจำกัดที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว และอาจถูกเพิกถอนได้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้

5.ข้อสงวนสิทธิและข้อจำกัดความรับผิด
    5.1 ERead ขอสงวนสิทธิไม่รับรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ รวมถึงลูกค้าหรือคู่สัญญาของผู้ใช้บริการอันเนื่องมาจากการปฏิเสธในการจำหน่ายหรือให้เช่าอ่านงานอันมีลิขสิทธิ์ผ่านระบบปฏิบัติการของบริษัทผู้ให้บริการ
    5.2 ERead ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามอันอาจเกิดจากการกระทำใดๆ ของผู้ใช้บริการอันเนื่องจากการที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติหรือละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ โดยหาก ERead ทราบ หรือได้รับทราบจากบุคคลอื่น ERead จะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการเอาออก หรือลบเนื้อหา รูปภาพ หรือข้อความที่อาจทำให้เกิดปัญหา ทั้งนี้ ERead ขอสงวนสิทธิที่ดำเนินการดังกล่าว รวมถึงหยุด ระงับ หรือไม่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการต่อไป ยกเลิกมิให้เข้าสู่ หรือใช้บริการ ยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการดังกล่าว ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
    5.3 ERead ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆอันเกิดจากบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมการดำเนินการของ ERead ในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรม การก่อกวนการทำงาน ของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย การเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจารกรรมข้อมูล
    5.4 ERead ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติในการการเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผย รวมทั้งวิธีปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลของบริษัทอื่น เช่น Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM หรือผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น ผู้ให้บริการพื้นที่สังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ ผู้ให้บริการไร้สาย หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านเปิดเผยให้บริษัทอื่นดังกล่าวทราบผ่านหรือที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่นหรือหน้าสื่อสังคมออนไลน์ของเรา
    5.5 ERead ขอสงวนสิทธิยกเลิก ระงับ หรือลบบัญชีของผู้ใช้บริการ (“ยกเลิกบริการ”) โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหาก ERead พบว่าผู้ใช้บริการได้ละเมิดหรือการกระทำ หรือไม่กระทำการตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ในกรณีที่มีการยกเลิกบริการดังกล่าว ERead อาจเพิกถอนการเข้าถึงบริการของผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และไม่คืนเงินค่าบริการให้แก่ผู้ใช้บริการ

6. นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ERead สำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์ และการใช้งานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-book Library) บนแอพพลิเคชั่น
   6.1 ERead มีหน้าที่นำผลงานที่อัพโหลดผ่านเว็บไซต์มาจัดทำให้อยู่ในรูปแบบเฉพาะเพื่อการจัดจำหน่ายและ/หรือให้เช่าอ่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนระบบปฏิบัติการของผู้ใช้บริการ ผ่านระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-book Library) บนแอพพลิเคชั่นโดย ERead เป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบดังกล่าวเอง
    6.2 ERead ไม่มีนโยบายเก็บข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน ข้อมูลการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด และ ERead มีมาตรการการป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานในการละเมิดลิขสิทธิ์และป้องกันการเสียหายของงานอันมีลิขสิทธิ์และสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมถึงการดักจับข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ด้วยระบบ SSL (secure sockets layer) พร้อมทั้งได้ใช้ความรู้ความสามารถและการควบคุมดูแลอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวเป็นอย่างดี

7. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้สำหรับผู้ใช้บริการ (User)
    7.1 การสร้างบัญชีของผู้ใช้บริการ รหัสประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ และระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

(E-book Library) บนแอพพลิเคชั่น
ในการใช้งานบนเว็บไซต์ และระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-book Library) บนแอพพลิเคชั่นด้วยการเข้าสู่ระบบ (Login) ผู้ใช้บริการจะต้องมีรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเอง โดยผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนชื่อบัญชีและตั้งรหัสผ่าน ให้รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่ถูกต้อง สมบูรณ์ตรงต่อความเป็นจริง ผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น (“บัญชีผู้ใช้”) และแก้ไขบัญชีผู้ใช้ให้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันและเป็นความลับอยู่เสมอ การเข้าใช้งานและทำรายการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ Login ผ่านรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์และเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการเอง หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการ และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องให้ ERead รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทน

ผู้ใช้บริการทุกกรณี
ในกรณีที่ ERead ตรวจสอบและพบว่าผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ E-Read ขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชีหรือระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการได้ทันที ซึ่งผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบทุกกิจกรรมในบัญชีและรักษารหัสผ่านของตนเอง หากพบว่ามีบุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

ผู้ใช้บริการจะต้องรายงานให้ ERead ทราบโดยทันที ทั้งนี้ ERead ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อบัญชีหรือรหัสผ่านของผู้ใช้บริการกับบุคคลอื่นในกรณีที่ ERead ได้ใช้ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรแล้ว หากเกิดการใช้บัญชีของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเนื่องมาจากบุคคลอื่น ERead มีสิทธิเพิกถอนหรือระงับการใช้บัญชีของผู้ใช้บริการจากการที่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นใช้สิทธิกระทำการไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของ ERead ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน และ/หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชัน ของ ERead ได้ตลอดเวลาด้วยตนเอง โดยแจ้งมายัง E-Read ทั้งนี้ E-Read จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนกระบวนการระงับหรือยกเลิกดังกล่าวมีผลสมบูรณ์
    7.2 ข้อตกลงการใช้งานกระดานสนทนา (Comments)
ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ERead มีสิทธิในการลบกระทู้ หัวข้อสนทนา ข้อความ หรือระงับสิทธิการใช้งานกระดานสนทนา (Comments) ของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ได้ตามที่ ERead พิจารณาเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือชี้แจงเหตุผลให้ผู้ใช้บริการทราบไม่ว่ากรณีใด ๆ

8. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้สำหรับนักเขียน (Writer)
   8.1 นักเขียน (Writer) ขอรับรองว่า ตนเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ หรือได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในผลงานที่มีการอัพโหลดผ่านเว็บไซต์ และผลงานดังกล่าวไม่ได้ตกเป็นสมบัติสาธารณะ ทั้งนี้ ผลงานของนักเขียนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานได้จัดทำขึ้นโดยสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย มิได้เป็นการละเมิด ลิขสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะ) ของบุคคลอื่น หรือระเบียบสังคมหรือกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
   8.2 กรณีที่มีการนำเสนอผลงานที่มีเนื้อหา รูปภาพ หรือข้อความใดๆอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ หยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้ ลามก อนาจาร รุนแรง ใส่ความบุคคลอื่นให้ได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสีย ชื่อเสียง ข้อความอันก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทหรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย วิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนา ใดๆ ทุกศาสนา ข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งผิด กฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม โดยเนื้อหา รูปภาพ หรือข้อความดังกล่าว ERead ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของนักเขียน (Writer) แต่เพียงผู้เดียว
    8.3 นักเขียน (Writer) ยินยอมและอนุญาตให้ ERead นำผลงานของท่านที่อัพโหลดผ่านทางเว็บไซต์และผ่านการอนุมัติจากระบบ โดยนำผลงานดังกล่าวไปจำหน่ายหรือให้เช่าอ่านผ่านแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นใดที่ควบคุมดูแลโดย EReadซึ่งแบ่งประเภทของผลงานออกเป็น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) หรือ หนังสือเสียง (Audiobook พร้อมแบ่งสัดส่วนรายได้ให้นักเขียน (Writer) ตามประเภท รูปแบบของผลงาน และข้อตกลงร่วมกัน
    8.4 ในกรณีมีการดำเนินคดี คำสั่ง หรือคำพิพากษาอันเกี่ยวเนื่องกับการละเมิดสิทธิผลงานของนักเขียน (Writer) นักเขียน (Writer) ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการทางกฎหมาย หรือค่าชดเชย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและค่าชดเชยต่างๆ ของ ERead ด้วย

9. การดำเนินการเชื่อมโยงเว็บไซต์
การให้บริการภายใต้เงื่อนไขนี้หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทางอินเตอร์เน็ต โดย ERead ไม่มีอำนาจในการควบคุมเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลนั้นๆ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ERead จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลดังกล่าว รวมถึงไม่รับรองหรือรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาอื่นๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้นๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ของ ERead  อาจมีลิงค์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นหรือแหล่งข้อมูลของบุคคลอื่น ERead จะไม่รับผิดชอบและไม่มีภาระผูกพันกับข้อมูลและการสื่อสารกับเว็บไซต์อื่นๆ ทั้งนี้ การมีลิงค์ดังกล่าวเพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นนั้นทำขึ้นเพื่ออำนวย ความสะดวกให้ผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบในการที่จะทำความเข้าใจเงื่อนไขและกฎระเบียบของเว็บไซต์บุคคลอื่นที่ผู้ใช้บริการใช้บริการด้วยตนเอง

10. การบอกกล่าว
การบอกกล่าวหรือการสื่อสารอื่นใดถึงผู้ใช้บริการ ERead สามารถส่งคำบอกกล่าวหรือสื่อสารกับผู้ใช้บริการ ตามข้อมูลที่ระบุในการลงทะเบียนหรือบัญชีสมาชิกที่ผู้ใช้บริการสมัครผ่านเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่น นอกจากนี้ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการบอกกล่าวหรือการติดต่อสื่อสารด้วยบรรดาหนังสือ จดหมายหรือเอกสารใดๆ รวมถึงข้อมูล หรือข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์มูลหนี้และการใช้บริการได้

11. กฎหมายที่บังคับใช้
    11.1 ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย
    11.2 ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ซึ่งทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ให้นำเสนอต่อศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terms & Conditions of Use of E-Read the Website and/or Application

1. General Agreements & Conditions of Use
The Terms & Conditions, which are stipulated hereof (hereinafter referred to as the “Agreements”) are a contract between: ERead Publisher Co., Ltd., (hereinafter referred to as “ERead”), as the service provider of the Website and/or Application under the name: “ERead”; and

the User Member and/or Writer of ERead (hereinafter collectively referred to as the “User”), as the User of the Website and/or Application of ERead. Please thoroughly and fully read these Agreements.
These Agreements govern and prescribe approaches to use on the Website and Application of ERead, which are subject solely to policies and discretion of ERead.
Use of the Website and/or Application under supervision of ERead means that the User accepts these conditions, which appear on the Website and/or Application, as to be legally binding, and the User accepts the privacy policies, and accepts to comply with other regulations on the Website and/or Application, including, but not limited to, instructions, conducts and procedures of use, provided that ERead may amend these conditions from time to time, as well as applicable law, rules and regulations for safety, and technical modifications in the services of ERead, in order to improve clarity and consistency, without being required to notify or alert the User in advance. Any amendment to the Terms & Conditions is deemed to be a part of these Agreements, and to be immediately effective, and shall be announced in a proper place on the Website and/or Application of ERead. The User is obliged to review the amendment to, improvement of and change in the policies, rules, terms, conditions and restrictions on its own. The User's continuation of use of the Website and/or Application of ERead is deemed that the User absolutely agrees and consents to comply with the Terms & Conditions so amended. ERead requires the User to review the Agreements & Conditions of Use on every occasion of use. If the User does not accept the said the Agreements or Conditions, please do not enter or use the Website and/or Application of ERead.
The User's access to, download from, or use of the Website and/or Application of ERead, conversation or communication with another User Member or Writer, subscription, entry on any menu item, or entry into the next page on the Website and/or Application of ERead, is deemed to be the User's electronic signature and expression of intent, whereby the said expression of intent constitute valid and irrevocable legal biding.

2. Definitions and Meanings of Words
“Channel of ERead” means a distribution, rent out or provision of services through an application, website or channel under control of supervision of ERead.
“Provider Company” means a company, who owns, controls or supervises an operating system, for example: Apple; Google; Microsoft, and is a provider of a platform for downloading an application, in order to be used on a device using an operating system of such company, for example: Apple App Store; Google Android Market; Windows Store.
“Operating System” means a software system, which is an intermediary between the hardware and the applications on a mobile phone, smartphone, tablet, laptop, or any other device to be available in the future, for example: iOS; Android; Windows.
“Electronic Media” means a book, document, work, information or printing material of any type, which is prepared, published or adapted to be in a digital or electronic format, capable of displaying performance through an electronic device, electronic equipment, internet or any other publication channel.
“Published Matter” means a book, magazine, newspaper, electronic audio book, which appears on the Website and/or Application of ERead.
“Application” means a program, which is built for being used on a mobile phone, smartphone, tablet, laptop, electronic book reader, or any other device to be available in the future, capable of accessing or using the said program.

3. Policies on the User's Private Information
    3.1 Use of the User's Personal Information
ERead intends to well protect the User's privacy information, provided that ERead may use all the privacy information, which is given by the User, or which is gathered by ERead in connecting to the Services, for the purpose of marketing or advertising other events or services, which may interest the User. All the privacy information, which is given by the User, or which is gathered by ERead in connecting to the Services, shall be governed by the Privacy Policies of ERead.
    3.2 Maintenance of the User's Personal Information
As for information, which can be accessed by the general public and the User has sent or given to ERead, the User must exercise due caution to maintain the information on its own, in order to protect privacy information or sensitive information, for example: privacy information of

an electronic mail, privacy information of other programs and/or applications, etc.
ERead is not obliged to protect and/or maintain the User's said privacy information through the internet or other networks, which the User may use, and ERead reserves the right not to be responsible for any damage, which arises from use through the internet or other networks and/or maintenance of the information without the User's aforementioned caution.

4. Intellectual Property
All rights to the intellectual properties, which relate to platforms, member accounts, information, contents and or services on the Website and Application of ERead, are deemed to solely be properties of ERead, the User is only entitled to limited rights, and the limited rights may be revoked, unless it is stipulated otherwise in  these Agreements

5. Reservation of Rights and Disclaimers
    5.1 ERead reserves the right not to be responsible for any damage, which arises to the User, as well as the User's customers and contracting parties, resulting from refusal of distribution or rent out of a copyrighted book for reading, through the Operating System of the Provider Company.
    5.2 ERead reserves the right not to be responsible for any damage, loss or cost, for whatever reason, which arises from the User's user, as a result of the User's failure to comply with or violation of these Agreements & Conditions. And if ERead learns or is alerted by another person, ERead shall take any action, which is removal or deletion of the content, image or message, which causes the problem, provided that ERead reserves the right to take the said action, as well as immediately stop, suspend or refrain from further providing the Services to the User, revoke access or use of the Services, cancel account of the said User, either for a temporary or indefinite period, without any advance notice.
    5.3 ERead reserves the right not to be responsible for any action, resulting from a third party, who is beyond control of ERead, in unauthorized access to the system, inflicting damage upon the data or programs, disruption of operations of the computer system or network, unauthorized access to the system or network, and information theft.
    5.4 ERead reserves the right not to be responsible for a case where policies on and procedures for gathering, using and disclosing, as well as instructions of safety of information of other companies, for example: Facebook; Apple; Google; Microsoft; RIM, or application developers, application providers, social media providers, Operating System providers, wireless service providers, or device manufacturers, as well as any other persons, which is disclosed by the User to the said other companies, or related to our Applications or social media pages.
    5.5 ERead reserves the right to cancel, suspend or delete the User's account (“Cancellation of the Services”), without any advance notice, if ERead finds that the User breaches, violates or fails to comply with these stipulated Agreements and Conditions, in any item. In a case where the said Cancellation of the Services occurs, ERead may revoke access the User's to the Services, without any notice and refund of the remuneration to the User.

6. Privacy Policies of ERead for Use on the Website and Use of E-book Library on the Application
    6.1 ERead is obliged to convert the work, which is uploaded through the Website, into a specific electronic format, in order to be distributed and/or rented out for reading on the User's Operating System, through the E-book Library System on the Application, whereby ERead is solely responsible for the cost of provision of the said System.
6.2 ERead does not have any policy to maintain the User's information of financial transactions or credit card payments, and ERead has measures for protection and maintenance of electronic security, which satisfy standards for preventing copyright infringement and damage of copyrighted work, and rights of the copyright owner, as well as detecting data on the website through the system of SSL (secure sockets layer), and efficiently uses its knowledge, capability and control in duly maintaining the said security.

7. Agreements & Conditions Applicable to the User
    7.1 Creating the User's account, ID and Password for Using the Website and E-book Library System on the Application
In using the Website and the E-book Library System on the Application by Login, the User must have its own Username and Password, whereby the User must register the Username and set a Password, as that all information relating to its identity is accurate, complete and true, through registration on the Website or Application (“User Account”), and always modify the User Account, as to be true, up-to-date and confidential. Any access and entry, which arise from Login through the User's ID and Password on the Website or Application, shall be deemed that the said actions are correct and valid, and are the User's own actions. If any damage arises for whatever reason, the User must be fully responsible for the said actions, and the User agrees not to bring up any challenge or claim, in order that ERead shall be responsible for the damages instead of the User in any case.
In a case where ERead inspects and finds that the User gives any false information, ERead reserves the right to immediately suspend or revoke the User's Account or Use of the Service, and the User must be responsible for all activities in its own Account and maintained through its own Password. If the User finds another person using its Account without authorization, the User must immediately report to ERead, provided that E-Read reserves the right to assume responsibility for the User's Account or Password to the other person. In a case where ERead has duly exercised its expertise and caution, if the User's Account is used by another person without authorization, ERead is entitled to revoke or suspend use of the User's Account, resulting from the User or another person improperly exercising the rights under the conditions of ERead, either for a temporary or indefinite period, without any advance notice.
    The User can alter, suspend or cancel the ID and Password and/or use of the Website or Application of ERead any time on its own, by giving notice to ERead, provided that ERead shall not be responsible for any damage, which arose before completion of the suspension or cancellation process.
    7.2 The Agreements on Use of Web Board (Comments)
    The User acknowledges and agrees that ERead is entitled to delete the User's post, topic, message or suspend the right to use the Web Board (Comments), either in whole or in part, as ERead finds suitable, without giving any explanation or reason to the User in any case.

8.  Agreements & Conditions for Writer
    8.1 The Writer warrants that it is the sole owner, holder or assignee of the right to the Works, which is uploaded through the Website, and the said Works is not in the public domain, provided that the Writer's Work or any part thereof is created in a legal and rightful manner, not infringing any copyright or legal right (as well as rights to privacy and public disclosure) of another person, or violating social order or applicable laws.
    8.2 In a case where the displayed Works has a content, image or message, which criticizes or refers to the monarchy and the Monarchy Institute and the Royal Family, is impolite, aggressive, beyond an acceptable social norm, obscene, indecent, violent, slandering another person, as the person is damaged, degraded or defamed, causing a quarrel, disorder or controversy in any religion or teaching of any religion, causing dissent between academic institutions or any societies, or relating to any matter illegal, against good morality of the people, whereby the said content, image or message is deemed by ERead to be under the Writer's sole responsibility.
    8.3 The Writer consents and authorizes ERead to distribute or rent out the Writer's Work, which is uploaded through the Website and approved by the System, for reading though the Application, Website or any other channel, which is controlled by ERead, whereby the Works is categorized into E-book or Audio Book, and the revenue is allocated to the Writer, in accordance with the format of the Works and the mutual Agreements .
    8.4 In a case where there are legal proceedings, injunctions or judgments concerning violation of the Writer's Works, the Writer agrees to be solely responsible for legal costs, fees and compensation, as well as any other relevant expenses and reimbursement of ERead.

9. Connecting Websites
The Service Provision under these Terms & Conditions or any concerned person may have a link connecting to other websites or information sources through the internet, whereby ERead is not empowered to control such websites and information sources. The User acknowledges and agrees that ERead shall not be responsible for any occurrence on the said websites and information sources, as well as not guarantee or be responsible for any arising damage, with respect to the content, advertisement, goods, services or other contents, which appear on such websites and information sources. However, the Website of ERead may have a link to websites and information sources of other persons, and ERead shall not be responsible for and bound to the information and communication on the other websites, provided that the said links for connecting to the other websites are available only in order to provide with convenience for the User, the User is solely responsible for understanding the conditions and rules of the websites of the other persons, whose services are enjoyed by the User.

10. Notice
To give any notice or communication to the User, ERead can deliver the notice or communication to the User according to the information specified in the registration or subscription, which is applied by the User through the Website and/or Application. Apart from this, the User accepts that any notice or communication in any writing, letter or document, as well as electronic data or content, can be used as evidence to prove obligations and use of the Services.

 11. Applicable Law
    11.1 These Agreements and Conditions are governed by and construed under Thai law.
    11.2 Any dispute, argument or claim, which arises from or relates to these Agreements & Conditions, whose settlement cannot be reached by both parties, shall be brought to the Court of the Kingdom of Thailand.